Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479),

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1983; ze zm.),

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506; ze zm.) 

4) Uchwały Nr XI/105/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu  Bibliotece Miejskiej  im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,

5) niniejszego regulaminu.

 

§ 2

 

1. Regulamin Organizacyjny Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, zwany dalej „regulaminem” określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza.

2. Ilekroć w regulaminie użyte jest określenie:

a) „Biblioteka” - należy przez to rozumieć Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,

b) „Dyrektor” - należy przez to rozumieć dyrektora Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza,

c) „zakres czynności” - należy przez to rozumieć obowiązki i uprawnienia wyznaczone dla określonego stanowiska pracy i pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

 

 

Rozdział II. Zasady kierowania Biblioteką

 

§ 3

 

1. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektor wykonuje w stosunku do pracowników zatrudnionych w Bibliotece wszystkie czynności pracodawcy z zakresu prawa pracy. 

3. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego, którzy wykonują zadania określone przez dyrektora i są wobec niego odpowiedzialni za ich realizację.

 

 

§ 4

 

1. Do kompetencji Dyrektora należy:

a) Zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między poszczególnymi działami, oddziałami, filiami i samodzielnymi stanowiskami pracy.

b) Gospodarowanie środkami finansowymi.

c) Gospodarowanie mieniem. 

d) Przedkładanie Organizatorowi planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.

 

2. Dyrektor nadzoruje bezpośrednio pracę:

a) Zastępcy dyrektora,

b) Głównego księgowego,

c) Działu Organizacyjno – Administracyjnego,

d) Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

e) Działu Instrukcyjno – Metodycznego,

f) Wypożyczalni dla Dorosłych,

g) Oddziału dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”,

h) Stanowiska ds. Komputeryzacji Biblioteki,

i) Stanowiska ds. Bibliograficzno -Informacyjnych,

j) Filii nr 1,

k) Filii nr 2,

l) Filii nr 2 dla Dzieci,

m) Filii nr 3,

n) Filii nr 4,

o) Filii nr 5,

p) Filii nr 7, 

q) Filii nr 12.

 

§ 5

 

1. Do kompetencji zastępcy dyrektora należy:

a) Organizowanie działań na rzecz marketingu w Bibliotece.

b) Systematyczne śledzenie wszelkich źródeł finansowania projektów dla biblioteki o zasięgu regionalnym i centralnym.

c) Inspirowanie i koordynowanie działalności upowszechnieniowej biblioteki.

d) Tworzenie warunków do doskonalenia i dokształcania zawodowego bibliotekarzy.

e) Niezależnie od dokonanego podziału kompetencji sprawowanie w czasie nieobecności dyrektora zastępstwa we wszystkich kwestiach organizacyjnych, merytorycznych i finansowych  - zgodnie z pisemnym pełnomocnictwem udzielonym przez Dyrektora Biblioteki.

 

2. Zastępca dyrektora nadzoruje bezpośrednio pracę kierowników działów:

a) Czytelni Biblioteki Głównej wraz z Czytelnią Czasopism.

b) Czytelni Regionalnej.

 

§ 6

 

1. Do kompetencji głównego księgowego należy:

a) Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

b) Współpraca z organami podatkowymi i organami nadzoru finansowego.

c) Planowanie i analiza realizacji planu finansowego.

d) Sporządzanie sprawozdań finansowych.

e) Sporządzanie projektów zarządzeń wewnętrznych dotyczących sprawozdań finansowych.

f) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

g) Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem funduszu socjalnego.

h) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kasy Biblioteki i prawidłowością wypłat wynagrodzeń i zasiłków.

 

Rozdział III. Organizacja wewnętrzna Biblioteki

 

§ 7

 

1. W strukturze Biblioteki tworzy się następujące komórki organizacyjne:

a) Działy.

b) Oddziały.

c) Filie biblioteczne.

d) Samodzielne stanowiska pracy.

 

2. Działy:

a) Wypożyczalnia dla Dorosłych.

b) Czytelnia Biblioteki Głównej wraz z Czytelnią Czasopism.

c) Czytelnia Regionalna.

d) Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

e) Instrukcyjno – Metodyczny.

f) Organizacyjno – Administracyjny.

 

3. Oddziały:

a) Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”.

 

4. Filie biblioteczne:

a) - Filia nr 1, ul. Zygmunta Wilkońskiego 32,

b) - Filia nr 2, ul Chemiczna 9,

c) - Filia nr 2 dla Dzieci, ul. Wojska Polskiego 5,

d) - Filia nr 3, ul. Szarych Szeregów 2,

e) - Filia nr 4, ul. Poprzeczna 29,

f) - Filia nr 5, ul. Poznańska 97,

g) - Filia nr 7, ul. Marulewska 7,

h) - Filia nr 12, ul. Jana Kilińskiego 16.

 

5. Samodzielne stanowiska pracy:

a) Stanowisko ds. Komputeryzacji Biblioteki,

b) Stanowisko ds. Bibliograficzno – Informacyjnych.

 

6. Funkcjonowanie komórek organizacyjnych opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności kierowników za wykonanie powierzonych zadań.

 

7. W razie potrzeby Dyrektor może utworzyć w miejsce jednoosobowych stanowisk pracy wieloosobowe komórki organizacyjne.

 

§ 8

 

1. Strukturę organizacyjną Biblioteki tworzą :

a) Dyrektor,

b) Zastępca Dyrektora,

c) Główny Księgowy,

d) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

e) Wypożyczalnia dla Dorosłych,

f) Czytelnia Biblioteki Głównej wraz z Czytelnią Czasopism,

g) Czytelnia Regionalna,

h) Dział Instrukcyjno – Metodyczny,

i) Dział Organizacyjno – Administracyjny,

j) Stanowisko ds. Komputeryzacji Biblioteki,

k) Stanowisko ds. Bibliograficzno – Informacyjnych,

l) Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród,

m) Filie biblioteczne na terenie miasta Inowrocławia :

- Filia nr 1, ul. Zygmunta Wilkońskiego 32,

- Filia nr 2, ul. Chemiczna 9,

- Filia nr 2 dla Dzieci, ul. Wojska Polskiego 5,

- Filia nr 3, ul. Szarych Szeregów 2,

- Filia nr 4, ul. Poprzeczna 29,

- Filia nr 5, ul. Poznańska 97,

- Filia nr 7, ul. Marulewska 7,

- Filia nr 12, ul. Kilińskiego 16.

 

2. Komórkami organizacyjnymi Biblioteki są poszczególne działy, oddziały i filie, na których czele stoją kierownicy oraz samodzielne stanowiska pracy.

 

3. Funkcjonowanie komórek organizacyjnych opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności kierowników za wykonanie powierzonych zadań.

 

                              

Rozdział IV. Podstawowe zadania i obowiązki kierownika (działu, oddziału i filii).

 

§ 9

 

1. Kierownik działu, oddziału i filii kieruje całokształtem działalności podległej komórki organizacyjnej i jest za nią odpowiedzialny.

2. Kierownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie majątku podległej placówki.

3. Do podstawowych obowiązków kierownika należy w szczególności : 

a) Samodzielne planowanie i organizowanie pracy wynikającej z zakresu działania podległej komórki, stanowisk pracy oraz zadań określonych w planach pracy lub zleconych przez przełożonego.

b) Przydzielanie zadań pracownikom.

c) Sprawowanie ogólnego nadzoru nad przebiegiem realizacji zadań nałożonych na podległą komórkę, stanowisko pracy.

d) Prowadzenie kontroli wewnętrznej.

e) Udzielanie wskazówek bądź poleceń odnośnie formy i sposobu załatwiania spraw i problemów. 

f) Przedstawianie przełożonemu informacji o problemach i potrzebach związanych z realizacją zadań i funkcjonowaniem podległej komórki, stanowiska pracy.

g) Bezpośrednie wykonywanie zadań wynikających z własnego zakresu czynności lub zleconych przez przełożonego. 

h) Sporządzanie rocznego i miesięcznego planu pracy oraz wymaganych sprawozdań.

 

3.  W zakresie spraw kadrowych do kierownika należy w szczególności:

a) Sprawowanie ogólnego nadzoru nad dyscypliną pracy i przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązujących przepisów, w tym: p.poż., bhp, o zachowaniu tajemnic prawem chronionych, ochronie mienia.

b) Przedkładanie Kierownikowi Działu Organizacyjno – Administracyjnego planów urlopów wypoczynkowych i dbanie o ich terminowe wykorzystywanie.

c) Występowanie z inicjatywami wpływającymi na warunki pracy i usytuowanie pracownika w miejscu pracy, w tym z wnioskami dotyczącymi:

1. awansowania pracowników, szczególnego wyróżnienia lub przyznania nagrody,

2. przygotowania nowych pracowników do objęcia określonych stanowisk pracy.

d) Dbanie o dobrą atmosferę w miejscu pracy, życzliwe i z należytym szacunkiem traktowanie podległych pracowników.

e) Kierownik jest odpowiedzialny za zorganizowanie prawidłowego zabezpieczenia majątku reprezentowanej komórki organizacyjnej.

f) Kierownik jest zobowiązany do ustalenia zastępstwa na czas swojej nieobecności. 

 

§ 10

 

1. Przekazanie funkcji kierowniczych w działach, oddziałach, filiach oraz samodzielnych stanowiskach odbywa się protokolarnie z udziałem komisji zdawczo – odbiorczej, powołanej zarządzeniem dyrektora Biblioteki.

2. Kopię protokołu zdawczo – odbiorczego przekazuje się do Działu Organizacyjno – Administracyjnego w celu włączenia do akt osobowych.

 

§ 11

 

Do zakresu zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy:

1) prowadzenie ogółu spraw związanych z zakupami zbiorów,

2) opracowywanie zbiorów w komputerowym systemie bibliotecznym,

3) prowadzenie dokumentacji wpływów, ubytków i rozliczeń zbiorów,

4) prowadzenie katalogu centralnego, obejmującego księgozbiór Biblioteki,

5) bieżąca analiza rynku wydawniczego i księgarskiego,

6) zbieranie informacji o wydawnictwach lokalnych i regionalnych,

7) uzupełnianie zbiorów z innych źródeł m.in.: w drodze wymiany, przyjmowania darów,

8) dystrybucja zbiorów do odpowiednich komórek organizacyjnych Biblioteki,

9) współpraca z Głównym Księgowym w zakresie uzgadniania budżetu w części dotyczącej zakupów księgozbiorów.

 

§ 12

 

Do zakresu zadań Wypożyczalni dla Dorosłych w szczególności należy:

1) przechowywanie zbiorów oraz ich zabezpieczenie i ochrona,

2) udostępnianie książek na zewnątrz,

3) tworzenie komputerowej bazy czytelników,

4) wydawanie i przedłużanie książek,

5) przyjmowanie i rozliczanie wpłat pieniężnych związanych z obsługą czytelnika,

6) wysyłanie upomnień do czytelników, 

7) rozpoznawanie i badanie potrzeb czytelniczych,

8) udział w doborze księgozbioru,

9) przemieszczanie zbiorów magazynowych,

10) selekcja materiałów bibliotecznych,

11) współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami oraz instytucjami  i stowarzyszeniami,

12) planowanie i współorganizowanie wystaw, spotkań autorskich i innych imprez kulturalnych przy ścisłej współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi oraz sporządzanie sprawozdań z wydarzeń,

13) planowanie, sprawozdawczość, współpraca z Dyrektorem Biblioteki i Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w zakresie uzupełniania księgozbioru oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi.

           

§ 13

 

Do zakresu zadań Czytelni Biblioteki Głównej wraz z Czytelnią Czasopism 

w szczególności należy:

1) udostępnianie prezencyjne i na zewnątrz księgozbioru naukowego i popularnonaukowego  z poszczególnych dziedzin wiedzy,

2) monitorowane wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz,

3) udostępnianie prasy,

4) prowadzenie akcesji czasopism, 

5) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, realizowanie zamówień czytelników,

6) rozliczanie wpłat za wypożyczenia międzybiblioteczne oraz innych związanych z obsługą czytelnika,

7) prowadzenie działalności edukacyjnej,

8) rozpoznawanie i badanie potrzeb czytelniczych,

9) udział w doborze księgozbioru,

10) współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami oraz instytucjami i stowarzyszeniami,

11) planowanie i współorganizowanie wystaw, spotkań autorskich i innych imprez kulturalnych przy ścisłej współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi,

12) planowanie, sporządzanie sprawozdań, współpraca z Dyrektorem Biblioteki i Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w zakresie uzupełniania księgozbioru oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi,

13) przemieszczanie zbiorów magazynowych,

14) selekcja materiałów bibliotecznych.

 

§ 14

 

Do zakresu zadań Czytelni Regionalnej w szczególności należy: 

1) udostępnianie wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych, zbiorów specjalnych oraz dokumentów życia społecznego o tematyce dotyczącej Inowrocławia i regionu,

2) pozyskiwanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów życia społecznego o tematyce lokalnej,

3) rozpoznawanie i badanie potrzeb czytelniczych,

4) przygotowywanie materiałów do digitalizacji,

5) przygotowywanie, zamieszczanie, kontrola wprowadzania danych i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem  Inowrocławskiej Biblioteki Cyfrowej,

6) udział w doborze księgozbioru,

7) selekcja materiałów bibliotecznych,

8) współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami oraz instytucjami i stowarzyszeniami,

9) planowanie i współorganizowanie wystaw, spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych i innych imprez kulturalnych przy ścisłej współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi,

10) planowanie, sporządzanie sprawozdań, współpraca z Dyrektorem Biblioteki i Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w zakresie uzupełniania księgozbioru oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi.

 

§ 15

 

Do zakresu zadań Działu Instrukcyjno – Metodycznego w szczególności należy:

1) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością wszystkich oddziałów i filii Biblioteki w Mieście i Powiecie Inowrocławskim,

2) przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów w filiach,

3) przewodniczenie i praca w komisji selekcji księgozbioru,

4) sporządzanie planów i sprawozdań, w tym GUS,

5) regularny instruktaż i kontrola w filiach Biblioteki,

6) prowadzenie praktyk dla nowo zatrudnionych pracowników,

7) inspirowanie i koordynowanie różnych form działalności upowszechnieniowej,

8) organizowanie okresowych szkoleń dla pracowników merytorycznych z Miasta i Powiatu,

9) monitorowanie źródeł pozyskiwania środków pozabudżetowych, 

10) systematyczne prowadzenie dokumentacji własnej pracy instruktorskiej: planów pracy, sprawozdań, wpisów do zeszytów wizytacji placówek bibliotecznych.

 

§ 16

 

Do zakresu zadań Działu Organizacyjno - Administracyjnego  w szczególności należy:

1) prowadzenie i obsługa sekretariatu,

2) prowadzenie spraw kadrowych pracowników,

3) kontrola prawidłowego udzielania urlopów, zwolnień i wyjazdów służbowych,

4) prowadzenie spraw płacowych pracowników,

5) sporządzanie dokumentacji dla ZUS,

6) prowadzenie spraw związanych z ppoż. i bhp,

7) prowadzenie kasy Biblioteki i dokumentacji z nią związanej, 

8) prowadzenie kartotek ewidencyjnych,

9) prowadzenie archiwum zakładowego,

10) sporządzanie sprawozdawczości, w tym GUS dotyczącej spraw pracowniczych,

11) dokonywanie  różnych zakupów dla Biblioteki, w tym materiałów biurowych, druków bibliotecznych, odzieży ochronnej i środków czystości oraz kontrola ich wykorzystywania,

12) prowadzenie elektronicznych ksiąg inwentarzowych sprzętu poszczególnych komórek organizacyjnych,

13) przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu,

14) współpraca w zakresie przygotowywania i przeprowadzania remontów,

15) nadzór pracy pracowników obsługi.

 

§ 17

 

Do zakresu zadań Stanowiska ds. Komputeryzacji Biblioteki w szczególności należy:

1) sprawowanie kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci komputerowej,

2) prowadzenie spraw związanych z zakupem, naprawą oraz konserwacją komputerów  i sprzętu peryferyjnego,

3) kontrola zgodności oprogramowania z posiadanymi licencjami,

4) kompletowanie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej sprzętu i oprogramowania,

5) wprowadzanie na bieżąco zmian na stronie internetowej Biblioteki, w tym BIP.

6) okresowa kontrola oprogramowania pod kątem poprawności działania oraz przeprowadzanie modyfikacji programów użytkowych,

7) prowadzenie dokumentacji związanej z oprogramowaniem,

8) tworzenie kopii zapasowych systemu oraz aplikacji użytkowych,

9) współpraca z pracownikami zajmującymi się działalnością kulturalną i promocją Biblioteki.

 

§ 18

 

Do zakresu zadań Stanowiska ds. Bibliograficzno – Informacyjnych w szczególności należy:

1) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie informacji bibliotecznej, rzeczowej i bibliograficznej,

2) opracowywanie zestawień bibliograficznych i kwerend dla czytelników indywidualnych oraz instytucji,

3) tworzenie elektronicznej bazy bibliografii regionalnej „Dziennika Kujawskiego”,

4) planowanie i współorganizowanie wystaw, spotkań autorskich i innych imprez kulturalnych przy ścisłej współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi.

 

§ 19

 

Do zakresu zadań Oddziałów i Filii w szczególności należy:

1) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu,

2) selekcja księgozbioru,

3) tworzenie komputerowej bazy czytelników,

4) rozpoznawanie i badanie potrzeb czytelniczych,

5) współpraca z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w zakresie planowania i realizacji zakupu zbiorów placówki,

6) udostępnianie i nadzór nad stanowiskami komputerowymi przeznaczonymi dla użytkowników Biblioteki,

7) przygotowywanie i prowadzenie różnych form popularyzacji czytelnictwa,

8) współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami oraz instytucjami i stowarzyszeniami,

9) udzielanie informacji czytelnikom,

10) przyjmowanie i rozliczanie wpłat pieniężnych za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych oraz innych związanych z obsługą czytelnika,

11) wysyłanie upomnień do czytelników, 

12) planowanie, sporządzanie sprawozdań, współpraca z Dyrektorem Biblioteki oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi w celu efektywnej realizacji zadań.

   

 

Rozdział VII. Ogólne uprawnienia i obowiązki pracowników.

 

§ 20

 

1. Każdy pracownik zatrudniony w Bibliotece podlega bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje zadania i polecenia służbowe związane z zajmowanym stanowiskiem, przed którym jest odpowiedzialny za wyniki swojej pracy.

2. Pracownik może być delegowany na czas określony do pracy w innej komórce organizacyjnej Biblioteki.

3. Pracownik oddelegowany zachowuje przynależność organizacyjną do macierzystej komórki, ale w zakresie działania wynikającego z delegowania podlega kierownikowi komórki, do której został oddelegowany.  

 

§ 21

 

1. Do wykonania określonych czynności poza siedzibą Biblioteki pracownik jest delegowany na podstawie pisemnego polecenia wyjazdu służbowego.

2. Cel wyjazdu określa przełożony.

3. Polecenie wyjazdu podpisuje dyrektor lub zastępca dyrektora.

 

§ 22

 

1. Pracownik wykonuje swoje obowiązki w oparciu o imienny zakres czynności, który znajduje się w teczce osobowej.

2. W czasie wykonywania pracy pracownik obowiązany jest stosować się do posiadanych uprawnień, wskazówek i poleceń przełożonego oraz przepisów prawa regulujących zagadnienia, którymi się zajmuje.

3. W miejscu pracy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania warunków bezpieczeństwa i zasad porządkowych wynikających z przepisów p.poż i bhp., regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego.

 

§ 23

 

Pracownik uprawniony jest do:

1. Zgłaszania zmiany zakresu czynności na piśmie w przypadku, gdy przydzielone mu dodatkowe czynności weszły do jego stałych obowiązków,

2. Składania skarg i wniosków do dyrektora we wszystkich sprawach wiążących się ze stosunkiem pracy.

 

§ 24

 

Każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania drogi służbowej, tj. do zwracania się do bezpośredniego przełożonego, w szczególności w każdym przypadku, gdy sprawa przekracza jego kompetencje, bądź gdy nie ma wystarczających uprawnień do załatwiania danej sprawy.

 

Rozdział VIII. Ogólny tryb załatwiania spraw – system decyzyjny.

 

§ 25

 

W Bibliotece obowiązują następujące zasady w zakresie podejmowania decyzji:

1. Decyzje problemowe podejmuje dyrektor i przekazuje do wykonania kierownikom działów.

2. Bieżące decyzje, zgodnie z zakresem odpowiedzialności podejmują dyrektor, zastępca dyrektora, kierownicy działów, oddziałów i filii.

3. Szczegółowe decyzje w sprawach kadr, planowania, gospodarki finansowej i rzeczowej podejmuje dyrektor po konsultacji z zastępcą dyrektora lub głównym księgowym. 

4. W sprawach nagłych, bieżących (w zależności od charakteru) decyzje podejmuje kierownik właściwej komórki organizacyjnej, informując o ich treści dyrektora.

 

Rozdział IX. Zasady podpisywania pism i dokumentów.

 

§ 26

 

1. Dokumenty finansowe podpisuje dyrektor, główny księgowy lub osoby przez nich upoważnione. Propozycje wydatków finansowych są uzgodnione przez kierowników działów z głównym księgowym i dyrektorem.

2. Wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz Biblioteki podpisuje dyrektor, w razie jego nieobecności zastępca dyrektora lub upoważniona osoba.

3. Umowy – zlecenia oraz inne umowy podpisuje dyrektor, w razie jego nieobecności zastępca dyrektora przy kontrasygnacie głównego księgowego.

 

 

Rozdział X. Skargi i wnioski.

 

§ 27

 

1. Do rozpatrywania, załatwiania skarg, wniosków i zażaleń w zakresie funkcjonowania Biblioteki właściwy jest dyrektor; w razie jego nieobecności – zastępca dyrektora.

2. Dyrektor Biblioteki w sprawach skarg, wniosków i zażaleń przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 900 - 1400. Jeżeli dzień przyjęć przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, przyjęcia odbywają się w następnym dniu roboczym. W czasie nieobecności Dyrektora interesantów przyjmuje jego zastępca.

 

 

Rozdział XI. Zakresy czynności.

 

§ 28

 

Zasady ustalania i dokonywania zmian w zakresach czynności:

1. Za ustalenie, sporządzenie oraz aktualizację zakresów czynności pracowników odpowiedzialny jest dyrektor i zastępca dyrektora, po zasięgnięciu opinii kierownika działu, oddziału i filii.

2. Za ustalanie i aktualizacje zakresów czynności kierowników działów, oddziałów i filii, samodzielnych stanowisk pracy odpowiedzialny jest dyrektor i zastępca dyrektora.

3. Za tworzenie zbiorów zakresu działania komórek, ich przechowywanie i uzupełnianie odpowiedzialny jest kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego.

4. Zakresy czynności dla wszystkich stanowisk sporządza się w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem:

a) dla pracownika,

b) do akt osobowych pracownika,

c) dla kierownika komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony.

 

Rozdział XII. Postanowienia końcowe.

 

§ 29

 

Komórki organizacyjne Biblioteki mogą używać pieczęci z pełną nazwą Biblioteki lub dodatkowo z nazwą działu, oddziału lub filii.

 

§ 30

 

Strukturę organizacyjną Biblioteki określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 31

 

Regulamin podany jest do wiadomości pracowników poprzez udostępnienie w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym oraz mailowo na pocztę służbową.

 

§ 32

 

Zmiany w regulaminie dokonywane są w trybie przewidzianym do jego nadania.

Wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga dyrektor.

 

§ 33

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2019 r.

 

 

Dostęp do archiwalnego BIP Biblioteki Miejskiej

 

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza

ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel/fax: (052) 357-36-98

e-mail: wypozyczalnia@bmino.pl – W sprawie informacji i prolongaty książek

e-mail: biblioteka@bmino.pl – W sprawach administarcyjnych

 

Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i zażaleń w każdy wtorek w godz. 9.00- 14.00.

Jeżeli dzień przyjęć przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, przyjęcia odbywają
się w następnym dniu roboczym.

W czasie nieobecności Dyrektora interesantów przyjmuje Jego Zastępca.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do Urzędu:
Adres skrytki podawczej Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, za pomocą której możliwe jest wnoszenie podań w formie elektronicznej:
/bminowroclaw/SkrytkaESP
Link do formularza ogólnego, za pośrednictwem którego można komunikować się z Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu:
pismo ogólne
W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (EPUAP) bezpłatnego konta użytkownika. Składany dokument podpisać można podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Otrzymanie podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP na platformie EPUAP wymaga złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego, wraz z załącznikami, jaki doręczyć można korzystając z platformy EPUAP to 5 MB.
Skuteczne wniesienie pisma do Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu potwierdzane jest automatycznie wydawanym Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP).

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych

Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Regulamin Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki Głównej i filii miejskich w zakresie ich wypożyczania i udostępniania, korzystania ze sprzętu komputerowego oraz innych usług bibliotecznych.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają stali mieszkańcy Inowrocławia 

i powiatu inowrocławskiego.

2. Pozostałe osoby mogą:

a) korzystać ze zbiorów bibliotecznych na miejscu,

b) wypożyczyć po wpłaceniu kaucji (Załącznik nr 1: Cennik opłat bibliotecznych).

3. Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej, honorowanej w całej sieci bibliotecznej.

4. Czytelnik dokonuje elektronicznej rejestracji konta bibliotecznego wraz z indywidualnym hasłem dostępu. Można tego dokonać w Bibliotece lub z dowolnego miejsca poprzez Internet.

5. Czytelnik, aby otrzymać kartę biblioteczną powinien przy jej odbiorze:

a) okazać dowód osobisty, ważną legitymację studencką lub szkolną,

b) zapoznać się z Regulaminem i podpisać zobowiązanie do jego przestrzegania;

w przypadku Czytelnika, który nie ukończył 13 roku życia, na zobowiązaniu do przestrzegania niniejszego Regulaminu wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego, którzy wraz z podpisem zobowiązania ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów przez dziecko,

c) pokryć koszty wydania karty bibliotecznej (Załącznik nr 1: Cennik opłat bibliotecznych).

6 W celu nabycia prawa do korzystania z usług Biblioteki Miejskiej niezbędne jest podanie danych osobowych i potwierdzenie znajomości Regulaminu własnoręcznym podpisem na Karcie Zobowiązania 

7 Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w zbiorze „Czytelnicy” i na przetwarzanie tych danych w celach zgodnych z działalnością biblioteki.

8 Na pisemny wniosek Czytelnika, dane osobowe ze zbioru „Czytelnicy” Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu mogą zostać usunięte w każdym momencie, o ile Czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec BM. (Załącznik nr 2: Wniosek o usunięcie danych osobowych ze zbioru „Czytelnicy”.)

9 Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Miejska 

im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: biblioteka@bmino.pl,

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

• firma windykacyjna,

e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, 

w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z  art. 442(1), w związku z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

f) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych,

g) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

h) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki.

10 Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdej zmianie nazwiska, adresu stałego zameldowania, szkoły lub innych danych niezbędnych do identyfikacji. Zgłoszone zmiany czytelnik potwierdza własnoręcznym podpisem na zobowiązaniu, o którym mowa w § 1 pkt. 5b.

11 Czytelnik ma prawo do jednej karty bibliotecznej. W przypadku jej utraty, Biblioteka wystawia odpłatnie duplikat karty (Załącznik nr 1: Cennik opłat bibliotecznych). O utracie karty bibliotecznej należy niezwłocznie poinformować Bibliotekę.

12 W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza może odstąpić od pobierania opłaty za kartę biblioteczną.

13 Konsekwencje powstałe na skutek zaniedbania obowiązków obciążają Czytelnika. Za doręczoną uważa się korespondencję Biblioteki wysłaną na ostatnio podany przez Czytelnika adres.

14 Czytelnik korzystający ze zbiorów BM, ponosi odpowiedzialność za stan powierzonych mu materiałów bibliotecznych od momentu ich otrzymania, aż do ich zwrotu. W chwili ich otrzymania winien zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia.

15 Wierzchnie okrycia, torebki, torby, aktówki, teczki i plecaki, na czas korzystania z Biblioteki, należy zostawić w szatni.

 

§ 2

Wypożyczanie

 

1 Zbiory biblioteczne można wypożyczać wyłącznie za okazaniem ważnej karty bibliotecznej.

2 Biblioteka wypożycza materiały biblioteczne, wydane po 1945 r., materiały wydane wcześniej udostępniane są na miejscu w Czytelni Głównej.

3 Czytelnik może składać rezerwację i zamówienia na materiały biblioteczne. Zarezerwowane materiały można odebrać przez kolejne 7 dni, po otrzymaniu informacji, że są do odbioru. Po tym terminie nieodebrane materiały biblioteczne wracają do ogólnego udostępniania.

4 Czytelnik może składać rezerwację na materiały biblioteczne zgromadzone w Magazynie. Zarezerwowane materiały można odebrać w czwartek po godz. 15:00. 

5 Na aktualnie wypożyczone materiały biblioteczne Czytelnik może złożyć zamówienie drogą elektroniczną przez katalog OPAC, e-mailowo, telefonicznie lub osobiście w placówkach BM.

6 Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych można dwukrotnie przedłużyć, o ile nie zostały zarezerwowane przez innego Czytelnika. Należy tego dokonać elektronicznie, osobiście lub telefonicznie przed upływem terminu zwrotu.

7 Dowodem zwrotu materiałów bibliotecznych jest zarejestrowanie tego w elektronicznym systemie bibliotecznym.

8 Czytelnik może wypożyczyć:

• 5 książek na okres 30 dni,

• 2 jednostki DVD - filmy na okres 7 dni, bez możliwości prolongaty, 

w przypadku wydawnictw wielopłytowych zawartych w jednym opakowaniu i opatrzonych wspólnym numerem inwentarzowym również ustala się termin 7 dni  bez możliwości prolongaty,

• 4 jednostki CD muzyka, audiobooki, przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD), jeżeli tytuł nagrany jest na kilku nośnikach, to obowiązująca jest ich liczba – max. 4. -  na okres 30 dni,

• 5 książek w Czytelni Biblioteki Głównej w ramach wypożyczeń weekendowych

• w przypadkach szczególnie uzasadnionych bibliotekarz może wypożyczyć materiały biblioteczne na krótszy okres, niż jest to podane w regulaminie.

9 Czytelnik jest zobowiązany zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne w terminie. Stan konta bibliotecznego można sprawdzić przez Internet. Każdy Czytelnik ma możliwość umieszczenia w systemie bibliotecznym swojego adresu e-mail, na który system biblioteczny wysyła przypomnienie o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów. Do Czytelników przetrzymujących materiały biblioteczne Biblioteka może wysyłać upomnienia. Brak powiadomienia e-mail lub nieotrzymanie upomnienia nie zwalnia z opłat za nieterminowy zwrot książek. Za każde wysłane upomnienie pobiera się opłatę (Załącznik nr 1: Cennik opłat bibliotecznych).

10 Wypożyczone materiały biblioteczne można zwracać tylko w placówce, w której zostały wypożyczone.

11 Z tytułu niedotrzymania terminu zwrotu materiałów bibliotecznych, pobiera się opłaty (Załącznik nr 1: Cennik opłat bibliotecznych).

12 Właściciel karty bibliotecznej odpowiada za każdorazowe jej użycie, jak również za wszystkie materiały biblioteczne wypożyczone przy jej użyciu.

13 Przekroczenie terminu zwrotu jakiejkolwiek pozycji skutkuje zablokowaniem konta bibliotecznego we wszystkich agendach Biblioteki.

14 Odblokowanie konta następuje po dokonaniu zwrotu wypożyczonych pozycji oraz uiszczeniu opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu.

15 W przypadku zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia materiałów bibliotecznych, Czytelnik zobowiązany jest do wyrównania szkody poprzez: odkupienie identycznego egzemplarza, zakupienie wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę lub wniesienie opłaty w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej. (Załącznik nr 1: Cennik opłat bibliotecznych).

16 W określonych przypadkach za wypożyczanie zbiorów pobiera się kaucję (Załącznik nr 1: Cennik opłat bibliotecznych).

17 Zwrot kaucji następuje w dniu oddania ostatniej z wypożyczonych pozycji.

18 Podstawą zwrotu kaucji jest pokwitowanie dowodu jej wpłaty.

19 Wpłacone kaucje nie podlegają oprocentowaniu.

20 W przypadku niezwrócenia materiałów bibliotecznych, po upływie roku, kaucja zostaje zaliczona na poczet zadłużenia.

21 W uzasadnionych przypadkach należności pieniężne mogą zostać umorzone w części lub rozłożone na raty przez Dyrektora Biblioteki lub Kierownika filii/ oddziału na podstawie wniosku złożonego przez Czytelnika. Wzór wniosku o umorzenie należności pieniężnej  w części, rozłożeniu na raty stanowi Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. 

22 Od decyzji Dyrektora Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza lub Kierownika filii/ oddziału w/s umorzenia należności pieniężnej w części, rozłożeniu na raty z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych nie przysługuje odwołanie.

 

§ 3

Wypożyczanie międzybiblioteczne

 

1 Biblioteka, na życzenie Czytelnika, może sprowadzić drogą wypożyczeń międzybibliotecznych, materiały biblioteczne, których nie posiada w swoich zbiorach na podstawie wypełnionego rewersu.

2 Wypożyczaniem międzybibliotecznym zajmuje się Czytelnia Biblioteki Głównej BM. 

3 Czytelnik pokrywa koszty związane z przesłaniem sprowadzonych materiałów.

4 Sprowadzone materiały udostępnia się wyłącznie na miejscu w Czytelni Biblioteki Głównej BM. 

 

§ 4

Udostępnianie prezencyjne

 

1 Z czytelni mogą korzystać osoby, które posiadają aktualną kartę biblioteczną lub po okazaniu dowodu tożsamości. 

2 Materiały biblioteczne udostępnia się na miejscu w Czytelni, w której obowiązuje wolny dostęp do zbiorów.

3 Nieudostępniane są oryginały materiałów bibliotecznych, z których sporządzono kserokopie, mikrofilmy, kopie cyfrowe.

4 Czytelnik ma możliwość wykonania odpłatnej kserokopii (Załącznik nr 1: Cennik opłat bibliotecznych) fragmentów książek i czasopism wydanych po 1945 roku w granicach dopuszczonych przez prawo autorskie, zgodnie z Ustawą „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dn. 4 II 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 

z późniejszymi zmianami). Nie wykonuje się kserokopii m.in. dzieł rzadkich i cennych, gazet i czasopism oprawnych, egzemplarzy archiwalnych oraz w złym stanie zachowania. Biblioteka nie wykonuje i nie udostępnia kopii cyfrowych zbiorów wydanych po 1945 roku i objętych przepisami w/w ustawy.

5 Fotografowanie materiałów bibliotecznych wymaga zgody bibliotekarza. 

6 Bibliotekarz na prośbę Czytelnika, udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze materiałów, w korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych, baz danych, opracowuje kwerendy.

7 Materiały biblioteczne znajdujące się w Czytelni Biblioteki Głównej można wypożyczyć poza jej obręb w formie tzw. wypożyczeń weekendowych po okazaniu karty czytelnika z zastrzeżeniem, że wypożyczenie możliwe jest w sobotę w godzinach otwarcia Czytelni, a zwrot materiałów bibliotecznych następuje w poniedziałek po weekendzie.

8 Książek w ramach wypożyczeń weekendowych nie można zamawiać ani rezerwować drogą elektroniczną przez katalog OPAC. Wypożyczenia takie realizuje się wyłącznie osobiście w Czytelni Biblioteki Głównej.

9 Za wypożyczone książki pobiera się kaucje (Załącznik nr 1: Cennik opłat bibliotecznych).

10 Z tytułu niedotrzymania terminu zwrotu materiałów bibliotecznych, pobiera się opłaty (Załącznik nr 1: Cennik opłat bibliotecznych).

11 W przypadku niezwrócenia materiałów bibliotecznych, po upływie roku, kaucja zostaje zaliczona na poczet zadłużenia.

12 Książki wypożyczone w ramach wypożyczeń weekendowych nie podlegają prolongacie.

13 Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia konkretnej pozycji bez podania przyczyny.

14 Wypożyczeniom weekendowym nie podlegają: dzieła w złym stanie zachowania, książki wydane przed 1945 r., dzieła rzadkie i cenne, gazety i czasopisma oprawne, wydawnictwa słownikowe, encyklopedyczne, atlasy, albumy, etc., pozycje pochodzące z wypożyczeń międzybibliotecznych.

15 W czytelniach obowiązuje cisza.

 

§ 5

Korzystanie ze sprzętu komputerowego i sieci Internet

 

1 Prawo do bezpłatnego korzystania ze sprzętu komputerowego, programów multimedialnych, Internetu mają użytkownicy po okazaniu dowodu tożsamości. Dostęp do sieci bezprzewodowej wymaga użycia hasła, które udostępnia dyżurujący bibliotekarz.

2 Korzystanie z komputerów i Internetu musi być poprzedzone wpisem do rejestru użytkowników, dokonanym przez bibliotekarza na podstawie ważnego dokumentu identyfikującego użytkownika. Użytkownik potwierdza zgodność danych czytelnym podpisem.

3 Sprzęt i oprogramowanie zainstalowane na poszczególnych stanowiskach komputerowych, nie mogą być używane, jako narzędzia przestępstwa, nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treściach prawnie niedozwolonych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub obrażających uczucia innych,               w szczególności pornograficznych, rasistowskich, faszyzujących, propagujących przemoc, naruszających prawa autorskie, jak również nie mogą być wykorzystywane do celów zarobkowych.

4 Pracownicy biblioteki, mają prawo do kontrolowania czynności wykonywanych przez użytkownika na danym stanowisku komputerowym poprzez zainstalowany program monitorujący.

5 Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do stanowiska komputerowego, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu, nawet, jeśli nie są one określone w regulaminie.

6 Osoby przed 15 rokiem życia mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekunów.

7 Sporządzone przez siebie pliki użytkownik może, za zgodą bibliotekarza, zapisać na przyniesionych przez siebie nośnikach elektronicznych lub wydrukować. Sporządzenie wydruku jest odpłatne, zgodnie z cennikiem (Załącznik nr 1: Cennik opłat bibliotecznych).

8 Stanowisko komputerowe może być użytkowane przez jedną osobę przez godzinę. Czas ten może być przedłużony, jeśli nie ma osób oczekujących. 

9 Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania należy zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania próby naprawy.

10 Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu, instalowanie oprogramowania niezgodnego z licencją.

11 Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na dysku komputera, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne i wrażliwe. Dane pozostawione na nośnikach komputera podlegają skasowaniu w procesie zwalniania zasobów komputera przez administratora sieci.

12 Pełną odpowiedzialność za wykorzystanie witryn internetowych, a także za zawartość przesyłanych informacji pocztą elektroniczną, ponosi ich autor i użytkownik.

13 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną, za wszelkie szkody spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionego mu połączenia z siecią.

14 W przypadku Użytkowników niepełnoletnich, odpowiedzialność materialną i prawną, za ewentualne szkody ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

15 Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

 

§ 6

Przepisy porządkowe i końcowe

 

1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania zawartych w nim postanowień, co potwierdza swoim podpisem lub w przypadku osób przed 13 rokiem życia, podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.

2. W pomieszczeniach bibliotecznych obowiązuje zakaz: spożywania posiłków i napojów, palenia tytoniu (w tym e-papierosów), korzystania z telefonów komórkowych, zakaz wprowadzania rowerów i psów.

3. Odmawia się dostępu do usług bibliotecznych oraz zabrania się przebywania na terenie Biblioteki osobom zakłócającym spokój, znajdującym się w stanie nietrzeźwym, będących pod wpływem środków odurzających oraz stanowiących zagrożenie dla innych.

4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

5. Czytelnik naruszający zasady zawarte w Regulaminie może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

6. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora Biblioteki, ul. Kilińskiego 16 tel. (52) 357-36-98.

7. Regulamin udostępnia się do wglądu w miejscu powszechnie dostępnym w Bibliotece Głównej, czytelniach, wypożyczalniach i filiach oraz na stronie internetowej Biblioteki.

8. Rozstrzyganie spraw, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki lub jego Zastępcy, a podczas ich nieobecności do Kierownika Placówki.

 

 

Inowrocław, 31.05.2021 r. 

 

S T A T U T
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3, w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, zwanej dalej „Biblioteką”, nadaje się statut określający w szczególności:
1) cele i zadania Biblioteki;
2) organ zarządzający Biblioteką i jej organizację; w tym zakres działania i lokalizację filii i oddziałów;
3) nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki;
4) źródła finansowania działalności Biblioteki.

§2

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, której nazwa brzmi: Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.
3. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Inowrocław.

§3

1. Siedzibą Biblioteki jest Inowrocław.
2. Teren działania Biblioteki obejmuje powiat inowrocławski.

§4

Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§5

1. Biblioteka używa pieczęci o treści: Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
2. W obrocie gospodarczym Biblioteka może używać także pieczęci zawierających adres oraz inne dane dotyczące Biblioteki.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Biblioteki

§6

1. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego oraz służy rozwijaniu i zaspokajaniu ich potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informacyjnego i wymiany międzybibliotecznej.
2. Biblioteka chroni, pomnaża i popularyzuje dziedzictwo kulturalne Kujaw.

§7

1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych:
a) na miejscu,
b) wypożyczanie do domu,
c) organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,
d) dostarczanie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym;
3) prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,
4) współdziałanie z archiwami w zakresie, o którym mowa w pkt 3,
5) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami publicznymi w powiecie inowrocławskim.

2. Do zadań Biblioteki należy ponadto:

1) gromadzenie i archiwizowanie materiałów bibliotecznych dotyczących wiedzy o regionie kujawskim oraz dokumentujących jego dorobek;
2) prowadzenie działalności bibliograficznej oraz dokumentacyjnej;
3) prowadzenie działalności popularyzatorskiej, w tym popularyzacja książek i czytelnictwa;
4) prowadzenie działalności edukacyjnej;
5) prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej.

3. Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokojenia społecznych potrzeb środowiska i realizacji zasad polityki bibliotecznej.

 

Rozdział 3

Organ zarządzający Biblioteką i jej organizacja


§8

1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.
2. Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
3. Dyrektor składa corocznie Radzie Miejskiej Inowrocławia sprawozdania z działalności Biblioteki, w szczególności z wykonywania zadań określonych w §7, w terminie do końca
I kwartału roku następującego po roku, za który jest ono składane.
4. Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy Zastępcy Dyrektora.

§9

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Inowrocławia w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730).

2. Prezydent Miasta Inowrocławia wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Inowrocławia.

§10

1. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;
2) Wypożyczalnia dla Dorosłych;
3) Czytelnia Biblioteki Głównej;
4) Czytelnia Regionalna;
5) Dział Instrukcyjno-Metodyczny;
6) Dział Organizacyjno-Administracyjny;
7) Główny Księgowy;
8) Stanowisko ds. Komputeryzacji Biblioteki;
9) Stanowisko ds. Bibliograficzno-Informacyjnych.
2. Strukturę organizacyjną i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
3. W razie potrzeby Dyrektor może utworzyć w miejsce jednoosobowych stanowisk pracy wieloosobowe komórki organizacyjne.


§11

1. Biblioteka prowadzi oddziały i filie.
2. Wykaz oddziałów i filii, ich lokalizację i zakres działania określa załącznik do uchwały.

 

Rozdział 4

Źródła finansowania działalności Biblioteki

§12

Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:

1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Miasta Inowrocławia;
2) wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł;

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§13

Statut uchwala Rada Miejska Inowrocławia. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

§14

Traci moc uchwała nr XIV/221/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 31, poz. 427, i Nr 165, poz. 2652, z 2010 r. Nr 89, poz. 1078 i Nr 155, poz. 1938, z 2011 r. Nr 122, poz. 1031, z 2015 r. poz. 2884 oraz z 2017 r. poz.2803).

§15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski

Załącznik do uchwały Nr XI/105/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 maja 2019 r.

Wykaz oddziałów i filii Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, ich lokalizacja i zakres działania

I. Odziały

Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”, ul. Jana Kilińskiego 16 - upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów dzieciom.

II. Filie

1. Filia nr 1, ul. Zygmunta Wilkońskiego 32 - upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów.
2. Filia nr 2, ul. Chemiczna 9 - upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów.
3. Filia nr 3, ul. Wojska Polskiego 5 - upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów dzieciom.
4. Filia nr 4, ul. Poprzeczna 29 - upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów.
5. Filia nr 5, ul. Poznańska 97 - upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów pacjentom i personelowi Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
6. Filia nr 7, ul. Marulewska 7 - upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów.
7. Filia nr 12, ul. Jana Kilińskiego 16 - upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów, w tym zbiorów specjalnych dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym niepełnosprawnym.

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza to dynamiczna instytucja kultury, działająca na rzecz społeczności lokalnej, która chroni dziedzictwo kulturowe regionu i odpowiada na wyzwania współczesności.

 

 

KONCEPCJA  FUNKCJONOWANIA

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. JANA KASPROWICZA

w INOWROCŁAWIU

2021-2026

 

 

WSTĘP

„Nowoczesna biblioteka publiczna jest instytucją aktywną, dynamiczną. Wychodzi naprzeciw czytelnikowi, pragnie poznać i zaspokoić jego potrzeby, przyciągnąć go udostępniając różne środki zdobycia wiedzy, wykształcenia, rozrywki” te słowa francuskiego pisarza I połowy XX wieku André Maurois nic nie straciły na aktualności. Biblioteka we współczesnym świecie to miejsce, które powinno spełniać wielorakie funkcje i aspirować do miana tak modnego w ostatnim czasie określenia „trzecie miejsce”, które stanowi przestrzeń  pomiędzy domem a pracą, gdzie czujemy się swobodnie i spędzamy wolny czas. Szczególnie w ostatnich latach gromadzenie i udostępnianie zbiorów stanowi, w przeciwieństwie do pierwotnej funkcji biblioteki, ważną, ale tylko część jej działalności. Czytelnicy oczekują czegoś więcej niż tylko lektury. 

Moja koncepcja funkcjonowania biblioteki na najbliższe pięć lat dotyczy najważniejszych obszarów działania inowrocławskiej książnicy, a zarazem uwzględnia obowiązujące przepisy prawa, strategie rozwoju miasta i powiatu inowrocławskiego oraz statut biblioteki.

Słowa zawarte w misji biblioteki, że jest to dynamiczna instytucja kultury, działająca na rzecz społeczności lokalnej, która chroni dziedzictwo kulturowe regionu i odpowiada na wyzwania współczesności starałam się i w dalszym ciągu starć się będę realizować jako dyrektor i rozwinę w koncepcji funkcjonowania placówki na kolejne pięć lat. Program w dużej mierze opiera się na dotychczasowych osiągnięciach i wypracowanej pozycji w lokalnym środowisku. Pięcioletni plan działania zakłada utrzymanie wysokich standardów, które reprezentuje inowrocławska książnica, ale jednocześnie przewiduje dalszy rozwój zgodny z pojęciem współczesnej biblioteki jako miejsca nowoczesnego i otwartego na różnorodność.

 

PREZENTACJA  BIBLIOTEKI

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Organizatorem instytucji jest Miasto Inowrocław. Od 1 lipca 2019 r. pełni funkcję biblioteki powiatowej. Jej działalność warunkują m.in. ustawy: o bibliotekach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, samorządzie gminnym, finansach publicznych, kodeks pracy, o ochronie danych osobowych oraz statut biblioteki. 

W 2020 r. minęło 90 lat od powstania pierwszej Publicznej Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu. W 1939 r. na skutek działań wojennych jej działalność została przerwana, a zgromadzone zbiory uległy całkowitemu zniszczeniu. Po zakończeniu działań wojennych ideę stworzenia biblioteki w Inowrocławiu rozpoczęto od zbiórki książek, co doprowadziło do uroczystego  otwarcia biblioteki 26 stycznia 1947 r. w pomieszczeniach Teatru Miejskiego.

Ważnym wydarzeniem w dziejach inowrocławskiej książnicy był rok 1956, w którym otrzymała imię Jana Kasprowicza w 30. rocznicę śmierci poety. Wielokrotnie w powojennej historii książnica zmieniła swój status i nazwę, by ostatecznie  stać się Biblioteką Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu z funkcją biblioteki powiatowej dla powiatu inowrocławskiego. Obecnie inowrocławską książnicę tworzą placówki zlokalizowane 

we wszystkich częściach miasta, a mianowicie: 

1. Biblioteka Główna, ul. Jana Kilińskiego 16 z:

            Wypożyczalnią dla Dorosłych,

            Czytelnią Biblioteki Głównej

            Czytelnią Regionalną, 

            Oddziałem dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”

            Salonikiem Literacko – Artystycznym

            Filią nr 12

2. Filia nr 1, ul. Zygmunta Wilkońskiego 32

3. Filia nr 2, ul. Chemiczna 9 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9)

4. Filia nr 2 dla dzieci, ul. Wojska Polskiego 5

5. Filia nr 3, ul. Szarych Szeregów 2

6. Filia nr 4, ul. Poprzeczna 27

7. Filia nr 5, ul. Poznańska 97 (Szpital Wielospecjalistyczny)

8. Filia nr 7, ul. Marulewska 7

Inowrocławska biblioteka, w ponad 70. tysięcznym mieście, to jedna z najprężniej działających instytucji kultury, z której usług korzystają nie tylko mieszkańcy miasta i powiatu, ale również przyjeżdżający do uzdrowiska kuracjusze. Biblioteka Główna wraz z filiami w 2020 r. zarejestrowała  8 196 czytelników, którzy z liczącego ok. 250 tysięcy księgozbioru wypożyczyli 182 397 woluminów i zbiorów specjalnych, w tym filmy i audiobooki.

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE

KIĘGOZBIÓR TRADYCYJNY

Zbiory biblioteczne stanowią trzon funkcjonowania każdej biblioteki, a stały dopływ nowości wydawniczych gwarantuje zainteresowanie ze strony czytelników. W prowadzonej przez inowrocławską bibliotekę polityce zakupu księgozbioru uwzględniamy przede wszystkim zapotrzebowania czytelników na nowe tytuły, co gwarantuje niezaleganie ich na półkach. Sprawdzona metoda realizacji poszukiwanych książek będzie przez mnie  kontynuowana. Nie da się jednak ukryć, że w większości jest to literatura lekka, łatwa i przyjemna, a biblioteka powinna też kształtować gusta czytelnicze i proponować również ambitniejszą lekturę. Przy wyborze kierujemy się głównie pozytywnymi recenzjami, nagrodami literackimi czy aktualną tematyką. Taki sposób pozyskiwania nowości wydawniczych chciałabym utrzymać, ale także wysoki wskaźnik zakupu książek, wynoszący w 2020 r. 13,7 książek na 100 mieszkańców.

Na zakup nowych tytułów przeznaczamy znaczną część dotacji podmiotowej, a od wielu lat aplikujemy o środki z Programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Zakup nowości wydawniczych” i w kolejnych latach, pomimo zmieniających się kryteriów i wciąż rosnącego wkładu własnego będziemy ubiegać się o dodatkowe środki na powiększenie księgozbioru. Książki, których brak w zbiorach własnych biblioteki sprowadzamy na życzenie czytelników z innych bibliotek, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Czytelnik pokrywa koszty przesyłki i korzysta z materiałów na miejscu w Czytelni.

Przedmiotem naszych zainteresowań, szczególnie jako biblioteki pełniącej funkcję powiatowej są różnego rodzaju materiały, dotyczące szeroko pojętego regionu, m.in. książki, dokumenty życia społecznego, mapy, pocztówki pozyskiwane zarówno w drodze zakupu jak i w formie darów. 

Ponadto do dyspozycji czytelników dostępnych jest 78 tytułów dzienników, czasopism, w tym  społeczno – politycznych, literackich, fachowych.

 

NOŚNIKI ELEKTRONICZNE

Rozwój nowych technologii wymógł na instytucji aspirującej do miana nowoczesnej wzbogacenie oferty o książkę elektroniczną, audiobooki czy filmy na DVD. Do dyspozycji czytelników pozostają:

ACADEMICA – darmowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych w formie cyfrowej z zasobów Biblioteki Narodowej, udostępniająca ponad trzy miliony publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy. Stanowisko komputerowe z zainstalowaną Academicą znajduje się w Czytelni Biblioteki Głównej.

LEGIMI  i IBUK Libry – bazy e-booków  i audiobooków z zakresu literatury pięknej 

i naukowej, z których czytelnicy inowrocławskiej biblioteki mogą bez dodatkowych opłat korzystać na dowolnym urządzeniu z  dostępem do Internetu, po uprzednim pobraniu kodu w Wypożyczalni dla Dorosłych. W kolejnych latach wraz ze wzrostem zainteresowania tą formą kontaktu z literaturą planuję zakup większej ilości kodów.

LEX – system informacji prawnej dostępny w Czytelni Biblioteki Głównej.

W zasobach bibliotecznych znajdują się również cieszące się coraz większą popularnością  audiobooki oraz filmy i muzyka na DVD.

Ważnym kierunkiem rozwoju biblioteki jest digitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu, umożliwiająca korzystanie z materiałów regionalnych w postaci cyfrowej na stronie Inowrocławskiej Biblioteki Cyfrowej. Dzięki skanerowi wraz z oprogramowaniem pozyskanemu w ramach Programu Kultura w zasięgu 2.0  realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego i dotacji Organizatora uruchomiona została pracownia digitalizacji, działająca w strukturach Czytelni Regionalnej, której bogate zbiory są przedmiotem cyfryzacji. Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa skupia w swoich zasobach już 9950 publikacji. W ciągu dziesięciu lat istnienia zanotowała ponad 5 052 700 odwiedzin. Systematyczna digitalizacja nieustannie wzbogacanych zbiorów regionalnych to długofalowe przedsięwzięcie gwarantujące ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

 

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA

Inowrocławska książnica to miejsce otwarte i przyjazne dla wszystkich grup wiekowych i społecznych, a jak nadmieniłam we wstępie, działalność upowszechnieniowa odgrywa coraz większą rolę w rozwoju współczesnej biblioteki, służy popularyzacji jej usług i wpływa na postrzeganie instytucji w środowisku. W 2020 r. z powodu pandemii i zmieniających się warunków funkcjonowania biblioteki ofertę kulturalną i edukacyjną realizowano zarówno w formie tradycyjnej jak i online na kanale Youtube i Facebooku książnicy. W roku ubiegłym przeprowadzono i zorganizowano 594 różnorodne imprezy, w których uczestniczyło 56 228 osób. Biblioteka jest zawsze tam, gdzie dzieją się rzeczy ciekawe, ważne i nowatorskie, a część cyklicznych imprez wpisała się do miejskiego kalendarza kulturalnego

 

DZIAŁANIA KULTURALNE I EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Priorytetem w rozwoju działań kulturalnych i edukacyjnych są najmłodsi czytelnicy. Obcowanie z książką, szczególnie poprzez zabawę zwiększa prawdopodobieństwo, że w przyszłości również będą użytkownikami biblioteki. Od kilku lat działają dwa kluby malucha, gdzie maluszki do lat trzech przychodzą na zajęcia z rodzicami. Jest jednak nisza do zagospodarowania w placówkach, w których do tej pory dzieci stanowiły nieznaczny odsetek czytelników. Będę czyniła starania, aby w Filii nr 1 na ul. Wilkońskiego i Filii nr 4 na ul. Poprzecznej podobnie jak w Oddziale dla Dzieci „Tajemniczy Ogród” i Filii nr 2 dla Dzieci na Osiedlu Rąbin zintegrować najmłodszych mieszkańców dzielnic, w których funkcjonują.

Wszystkie placówki dziecięce dużą wagę  przywiązują do kontaktów z przedszkolakami i na co dzień organizują przedpołudniowe zajęcia dla grup zorganizowanych, a po południu dla rodziców z pociechami. Ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu przez najmłodszych jest udział w różnego rodzaju warsztatach np. z robotyki, ekologicznych, spotkaniach  autorskich z pisarzami literatury dziecięcej, ilustratorami czy oglądanie występów teatrzyków. Wszystkie filie aktywnie włączają się w zagospodarowanie czasu wolnego w ferie zimowe i wakacje letnie małym czytelnikom spędzającym wolny czas w mieście.

Młodzież w bibliotece to największe wyzwanie dla wszystkich bibliotekarzy. Jak zachęcić młodego człowieka do czytania? Pytanie, które często pada w bibliotecznych dyskusjach. W czasach kiedy życie młodego człowieka przeniosło się do sieci, gdzie wszystko jest łatwo osiągalne bez wychodzenia z domu zaktywizowanie nastolatka do uczestnictwa 

w imprezie zorganizowanej w bibliotece jest niezwykle trudne. Ten problem nie ominął również inowrocławskiej biblioteki. Z drugiej strony zauważyć można, że jeżeli nie narzuca się młodym ludziom własnych pomysłów, oddając im decyzyjność, to chętnie się aktywizują, czego przykładem jest Klub Fantastyki w Filii nr 4, który z powodzeniem istnieje kilka lat. Jednym z pomysłów na poznanie preferencji młodych czytelników i ich oczekiwań względem biblioteki jest rozpisanie ankiety opublikowanej na stronie internetowej biblioteki i Facebooku i w rezultacie sprecyzowanie obszarów, w których mogliby się realizować.

Jednym z kluczowych tematów podejmowanych w działalności edukacyjnej wśród najmłodszych i nieco starszych czytelników jest ekologia. Zagadnienia ekologiczne pojawiają się w różnorodnych działaniach. Popularyzacji szeroko pojętej ochrony środowiska służą warsztaty, konkursy, teatrzyki interaktywne, pogadanki czy porządkowanie wraz z bibliotekarzami otoczenia placówek podczas dnia sprzątania świata. W kolejnych latach wszystkie akcje podejmowane  w celu podnoszenia świadomości ekologicznej znajdą swoje miejsce w kalendarzu bibliotecznych imprez.

 

CZAS WOLNY A DOROSŁY CZYTELNIK INOWROCŁAWSKIEJ BIBLIOTEKI

W tej części mojego programu funkcjonowania biblioteki na najbliższe lata chciałabym się skupić na najliczniejszej grupie wiekowej czytelników odwiedzających książnicę jednakże nie będę rozdzielała czytelników na wiek średni, seniorów czy osoby niepełnosprawne, ale potraktuję wszystkie grupy całościowo.

Wiek emerytalny w ostatnim czasie się obniżył, co wiąże się z większa ilością czasu wolnego do zagospodarowania. I tu rola biblioteki, aby zapewnić „atrakcje”, które przyciągną nie tylko stałych bywalców, ale również osoby, które do tej pory nie korzystały z naszej bogatej oferty kulturalnej. Niekorzystana sytuacja, która miała miejsce w poprzednim roku w Inowrocławiu, a odnoszę się tutaj do likwidacji przez K.S.M. osiedlowych domów kultury , moim zdaniem spowodowała, że to właśnie  biblioteka w dużej mierze powinna zagospodarować te lukę.

Dużym osiągnięciem na przestrzeni ostatnich lat jest wypracowanie bogatej oferty kulturalnej dla osób z różnymi zainteresowaniami. Przede wszystkim kontynuowane będą spotkania autorskie z ludźmi kultury, sztuki i sportu, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W wielu przypadkach, z powodu ogromnego zainteresowania korzystamy z pomieszczeń zaprzyjaźnionych instytucji jak Kujawskie Centrum Kultury czy Szkoła Muzyczna  W ubiegłym roku, z powodu pandemii część spotkań odbywała się online, ale gdy obostrzenia zostaną zniesione wrócimy do tradycyjnej formy. 

Grono wielbicieli mają również koncerty w wymiarze kameralnym organizowane przy okazji np. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dnia Kobiet czy Walentynek i nie ma większego znaczenia czy jest to koncert popularnych piosenek, pieśni ukraińskiej czy żydowskiej. Ta forma spędzania wolnego czasu także znajdzie odzwierciedlenie w planowaniu kolejnych imprez. Nie tylko pomieszczenia Biblioteki Miejskiej tętnią życiem przez cały rok, nierzadko bowiem przenosimy imprezy kulturalne i akcje upowszechnieniowe w plener, jak choćby Narodowe Czytanie na inowrocławskim Rynku lub w Parku Solankowym. Oprócz wspomnianych wyżej form organizowane są warsztaty literacko-artystyczne, wernisaże wystaw, wykłady, pokazy filmowe, lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży, kursy języków obcych, kiermasze książek. Prężnie działają Dyskusyjne Kluby Książki w poszczególnych placówkach. Stałe miejsce w regionalnym kalendarzu kulturalnym zajmują, m.in. Wojewódzki Konkurs Recytatorski, Wojewódzki Konkurs Krasomówczy „Tu jestem”, Narodowe Czytanie, obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Światowego Dnia Poezji i Święto Wolnych Książek, Noc Bibliotek, Tydzień Bibliotek, Europejskie Dni Dziedzictwa czy rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, w którym biorą wspólnie udział bibliotekarze i czytelnicy.

 PROMOCJA  CZYTELNICTWA I BIBLIOTEKI

Jednym z najważniejszych celów biblioteki jest utrzymanie czytelnictwa na wysokim poziomie, a środkiem realizacji tego celu jest przede wszystkim nowoczesna i dynamiczna promocja czytelnictwa. Jej skuteczność potwierdza 2. miejsce przyznane inowrocławskiej książnicy w Ogólnopolskim Konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa” za 2020 r. organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Promocję czytelnictwa pojmuję bardzo szeroko, wychodząc z założenia, że popularyzować usługi biblioteczne można nie tylko poprzez organizowanie akcji czytelniczych, w tradycyjnym, dotychczasowym słowa tego znaczeniu. Podczas zamknięcia biblioteki i niemożności organizowania stacjonarnych imprez działalność książnicy  przeniosła się do sieci. Inowrocławscy bibliotekarze bardzo szybko dostosowali swoje myślenie do nietypowych warunków, w jakich przyszło nam pracować i wykazali się niezwykłą kreatywnością, elastycznością, ale przede wszystkim zaangażowaniem. Organizacja wszelkiego rodzaju konkursów w Internecie, zabaw, warsztatów, nagrywanie filmików promujących książki stało się codziennością. Z analizy odwiedzin na stronie inowrocławskiej biblioteki wynika, że często oglądało nas więcej osób, nie tylko mieszkańców miasta i regionu, niż mogłoby uczestniczyć na miejscu. Po powrocie do „normalności” nie zaprzestaniemy aktywności w sieci, ale kluczowe będą imprezy z udziałem czytelników, odbywające się stacjonarnie.

Moim zdaniem istotną kwestią w budowaniu pozytywnego wizerunku biblioteki wśród użytkowników, społeczności lokalnej, władzy, partnerów i sponsorów są sami bibliotekarze. Pracownicy inowrocławskiej książnicy równie chętnie organizują imprezy dla czytelników jak i sami angażują się w nieoczywiste projekty. Przedsięwzięcia, które integrowały nasze niewielkie środowisko był spektakl w wykonaniu bibliotekarzy „Pociąg do poezji” wystawiany dwukrotnie podczas Nocy Bibliotek i obchodów Miejskiego Dnia Seniora czy wspólny taniec wykonany z okazji Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej. Planujemy także udział w konkursie na wykonanie autorskiej piosenki związanej z biblioteką i regionem.

W budowaniu pozytywnego wizerunku biblioteki w środowisku istotną rolę odgrywa współpraca z innymi podmiotami. W dalszym ciągu będę dbała o dobre relacje z władzami miasta i powiatu, instytucjami, organizacjami, lokalnymi przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, mając na celu obopólne korzyści. W przygotowaniach imprez o większym zasięgu, z uwagi na ograniczone możliwości organizacyjne korzystamy z doświadczenia i możliwości innych instytucji. Sprawdzone metody współdziałania, m.in. z Kujawskim Centrum Kultury zaowocują z pewnością kolejnymi wydarzeniami typu Dzień Przyjaźni czy Inowrocławski Pop Festiwal. W planach jest wspólna organizacja festiwalu książki tematycznej ze spotkaniami autorskimi i warsztatami dla czytelników.

Promocja instytucji nie istniałaby bez kontaktu z mediami. Na co dzień Biblioteka Miejska współpracuje z lokalnymi mediami: portalami internetowymi, Telewizją Miejską, radiem RMF MAXX, PiK, Gazetą Pomorską. Niezbędnym narzędziem w kontaktach z czytelnikami jest biblioteczna strona internetowa, portal społecznościowy Facebook czy Twitter. Na bieżąco śledzimy komentarze na Facebooku czy maile od czytelników oraz statystyki, potwierdzające potrzebę tych działań. Atrakcyjność, przyjazny interfejs i ciągła modernizacja sprawia, że użytkownicy chętnie korzystają z informacji o podejmowanych przez książnicę działaniach umieszczonych na stronie internetowej.

 

KADRA BIBLIOTECZNA

Niejednokrotnie, w powyższych akapitach podejmowałam temat pracowników merytorycznych zatrudnionych w Bibliotece Miejskiej, którzy tworzą pozytywny wizerunek placówki. Wykształcona i zaangażowana kadra gwarantuje, że usługi świadczone przez inowrocławską bibliotekę będą stały na wysokim poziomie. Większość pracowników posiada wykształcenie wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa lub innych kierunków humanistycznych. Nierzadko podejmują studia podyplomowe, uzupełniające wiedzę, przydatne w codziennej pracy. W obliczu wciąż zmieniającej się rzeczywistości, rozwoju nowych technologii i rosnących wymagań użytkowników niezbędnym narzędziem podnoszenia kwalifikacji są szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje czy coraz popularniejsze werbinaria. Chciałabym, aby każdy z pracowników miał możliwość, w miarę posiadanych środków, uczestnictwa przynajmniej w jednym, wybranym przez siebie szkoleniu w roku. Wzorem lat ubiegłych będę organizowała regularnie szkolenia dla pracowników  sieci miejskiej i bibliotek powiatu inowrocławskiego w siedzibie książnicy, zapraszając do prowadzenia ekspertów w danym temacie. Przewiduję udział w planowanych, cyklicznych spotkaniach dyrektorów bibliotek podlegających merytorycznie Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy  pn. „Kreatywne biblioteki”  organizowanych w celu wymiany doświadczeń i współpracy. Okazją do zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy są dla bibliotekarzy również kontakty bezpośrednie i online z pracownikami innych instytucji, działającymi w sferze kultury. 

Według mnie, tylko stworzenie odpowiednich warunków pracy i motywowanie pracowników, także w postaci odpowiedniego wynagrodzenia i nagradzania za kreatywność i zaangażowanie wykraczające poza zakres obowiązków daje pożądane efekty. Podobnie jak w latach ubiegłych, będę czyniła starania, aby wzmocnieniem stałej kadry bibliotecznej, szczególnie podczas miesięcy wakacyjnych byli wolontariusze pomocni w przygotowaniach i realizacji imprez. Przy dynamicznie rozwijającej się działalności instytucji i okresowych niedoborach kadrowych korzystać będę, w miarę posiadanych środków ze wsparcia staży finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

 

BUDŻET I FINANSE

 

Na działalność Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu otrzymuje dotację podmiotową na działalność od Organizatora czyli Miasta Inowrocław i jako biblioteka pełniąca funkcję powiatowej z Powiatu Inowrocławskiego. Znaczny wpływ na systematyczny rozwój usług i rosnące wymagania użytkowników  mają zewnętrzne  źródła finansowania. Doskonałym sposobem na pozyskiwanie środków pozabudżetowych jest składanie wniosków na projekty kulturalne i edukacyjne do różnych podmiotów, w tym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, fundacji, stowarzyszeń. Na przestrzeni kilku lat, z dobrym skutkiem pozyskaliśmy dodatkowe fundusze na realizację, często niekonwencjonalnych działań., ale też inowrocławska biblioteka wzbogaciła się o wysokiej klasy skaner wraz z oprogramowaniem do digitalizacji zasobów bibliotecznych pozyskany w ramach Programu Kultura 2.0. Korzyści płynące z dodatkowych środków na wzbogacenie oferty kulturalnej i unowocześnienie placówki są niezaprzeczalne, dlatego też w kolejnych latach będę ubiegała się o środki finansowe pozyskiwane z projektów.

W mniejszym stopniu szansą na wsparcie finansowe lub rzeczowe na dofinansowanie konkretnych wydarzeń są darowizny lub sponsoring.

 

INFRASTRUKTURA I WYPOSAŻENIE

Jednym z priorytetów oprócz rozbudowy odpowiedniego księgozbioru, komputeryzacji i zwiększania kwalifikacji personelu i jest podnoszenie standardów wyposażenia. Konsekwentnie, dbając o racjonalizację kosztów funkcjonowania instytucji podejmuję działania w celu modernizacji poszczególnych placówek bibliotecznych dla wzmocnieniu jej potencjału i atrakcyjności, a w konsekwencji zwiększeniu uczestnictwa w kulturze. Dlatego też zabiegam, aby każda filia w mieście dysponowała własnym sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia warsztatów edukacyjnych, zabaw i promocji działań. Wykorzystywanie telewizora, komputera, rzutnika  z ekranem czy interaktywnej podłogi znacznie ułatwia przeprowadzanie urozmaiconych zajęć dla wszystkich grup wiekowych. Posiadany przez bibliotekę sprzęt nagłaśniający daje nam możliwość zorganizowania np. kameralnego koncertu w pomieszczeniach bibliotecznych. W kolejnych latach będę czyniła starania o dalszy rozwój infrastruktury biblioteki.

Współczesna biblioteka, tak różna od tradycyjnego miejsca wymiany książek, wiedzy  i informacji spełnia rolę ośrodka łączącego tradycyjne i innowacyjne zadania , na co bezpośrednio wpływają warunki lokalowe, w jakich funkcjonują poszczególne placówki biblioteczne. Ograniczona przestrzeń  niektórych filii nie pozwala w pełni realizować różnorodnych i atrakcyjnych dla odbiorcy przedsięwzięć. Model biblioteki skupiającej czytelnika dziecięcego i dorosłego daje znakomite efekty, integruje rodziców i dzieci, którzy w tym samym miejscu i czasie mogą korzystać z bogatej oferty. Moim dążeniem w najbliższej przyszłości jest podjęcie kroków zmierzających do połączenia dwóch filii na największym inowrocławskim osiedlu. Zarówno placówka dziecięca usytuowana w pawilonie handlowym przy ul. Wojska Polskiego 5 jak i filia dla dorosłych przy ul. Szarych Szeregów 2 na tyłach dawnego Domu Złotej Jesieni nie dysponują dostateczną powierzchnią do realizacji działań kulturalnych i edukacyjnych. Lokale wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej generują podwójne koszty utrzymania. Scalenie obu filii w jedną, z odpowiednim wyposażeniem i powierzchnią byłoby niewątpliwie korzystne zarówno dla samej biblioteki, a także dla czytelników z Osiedla Rąbin.

 

ZAKOŃCZENIE

W  koncepcji funkcjonowania inowrocławskiej biblioteki na najbliższe lata poruszyłam najważniejsze kwestie związane z codzienną działalnością Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Mam podstawy, by twierdzić, że wysiłki, które wkładam od kilku lat i kierunek, w którym zmierza inowrocławska  książnica przynoszą oczekiwane efekty, o czym świadczą nagrody, wyróżnienia i to, że jesteśmy dobrze postrzegani nie tylko w środowisku lokalnym. 

 

Podkategorie

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały i zarządzenia podjęte przez organy Przykładowej Instytucji - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREUchwały i zarządzenia

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne