Na podstawie art. 13 pkt 2 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. 1991 nr 114 poz. 493 z późn. zm.), art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2022.998) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję stałą komisję ds. bieżącego analizowania oraz likwidacji składników majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w następującym składzie:
1. Anna Kończal – Przewodnicząca Komisji,
2. Katarzyna Strzelecka – Sekretarz Komisji,
3. Szymon Kościkiewicz – Członek Komisji,
zwanej w dalszej części Komisją.

§ 2
1. Komisja ma obowiązek prowadzić postępowanie likwidacyjne składników majątku ruchomego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w trybie pracy określonym w załączniku nr 1 od niniejszego zarządzenia oraz na zasadach likwidacji środków trwałych określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór wniosku w sprawie likwidacji składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór protokołu z likwidacji składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Wzór druku LT stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
6. Wzór protokołu przesunięcia składnika majątku między placówkami w Bibliotece Miejskiej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. Przesunięcie składnika majątku odbywa się na podstawie ww. protokołu w systemie ewidencji majątku EMID oraz w księgach inwentarzowych poszczególnych placówek.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji.

§ 4
Tracą moc Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Biblioteki Miejskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powołania i zasad działania komisji ds. bieżącego analizowania przydatności oraz likwidacji składników majątku ruchomego w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Biblioteki Miejskiej w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora Biblioteki Miejskiej z dnia 20 stycznia 2017 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

TytułTypRozmiarDodany przez
Zarządzenie Nr 16-23.pdfpdf106.34 KBAgnieszka Kozik
Załącznik Nr 1 - tryb pracy komisji.pdfpdf127.11 KBAgnieszka Kozik
Załącznik Nr 2 - zasady likwidacji.pdfpdf188.85 KBAgnieszka Kozik
Załącznik Nr 3 - wniosek likwidacji.pdfpdf103.29 KBAgnieszka Kozik
Załącznik Nr 4 - protokół likwidacji .pdfpdf110.49 KBAgnieszka Kozik
Załącznik Nr 5 - LT.pdfpdf183.02 KBAgnieszka Kozik
Załącznik Nr 6 - wniosek przekazania.pdfpdf116.24 KBAgnieszka Kozik
Załącznik Nr 7 - protokół przekazania.pdfpdf68.13 KBAgnieszka Kozik
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 październik 2023 06:44 Agnieszka Kozik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 październik 2023 06:45 Agnieszka Kozik